Detall de l'registre

Anunci de José Sans, Secretari Municipal de Sarrià, on s'informa de l'ordre del dia de la sessió ordinària del 5 de desembre de 1905.
Anunci de Carles Xiró Jordà, Alcalde de Sarrià, on es fa públic l'acte de constitució del nou Ajuntament.
Edicte de Joaquim Margenat Tobella, Alcalde de Sarrià, on es comunica una segona campanya de vacunació extraordinària i gratuïta entre la població de Sarrià.
Edicte de Joaquim Margenat Tobella, Alcalde de Sarrià, on es comunica la convocatòria a la sessió de classificació dels joves cridats al reclutament a les lleves.
Edicte de Daniel Mota Baruel, Alcalde de Sarrià, on es comunica la data de la sessió pública del sorteig dels joves inscrits a les llistes de reclutament.
Ordre del dia de la sessió ordinària de l'Ajuntament de Sarrià del dia 29 de febrer de 1916.
Pregó de Daniel Mota, Alcalde de Sarrià, on s'informa del deure dels propietaris de cavalls i mules d'omplir els fulls de l'Ajuntament per a confeccionar el Cens de Ramat cavallí i mular.
Ban de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es fa saber les disposicions municipals contra les obres de particulars efectuades sense el corresponent permís del govern municipal.
Anunci de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es fa saber l'exposició pública del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària del municipi per l'exercici de 1921-1922.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es comunica la sol·licitud d'Eusebio López i Díaz, per a adjudicar al seu favor la venta d'una parcel·la de terra de l'antic Camí d'Esplugues o de Finestrelles, declarada sobrant de la vía pública.
0