Detall de l'registre

Calasanz de Llevaneras, José
[Absolució de totes les accions, qüestions, peticions i demandes firmada per Margarida Monmany en favor de Benet Pauquet, fuster de Perpinyà]
[Martí Sa Roca, que va vendre 5 morabatins censals a Jaume Polinyà renuncia a la prelació que podria tenir sobre ells arran de la venda dels mateixos efectuada per J. Polinyà en favor da Felip Lluçà. M. Sa Roca actúa sempre com a tutor i procurador dels béns de Constança i Margarida, filles del difunt Francesc Canter]
[Testament d' Arnau Miquel en el que anomena marmessors Antoni Oliver, prevere, Bernat Ribera i Arnau de Molins, teixidor de draps de llí i venedor de llibres, instituïnt misses i altres sufragis]
[Definició de comptes de la marmessoria de Bernat Vasques presentada per Joan Ferrer marmessor del difunt davant de Rafael Ubach i Francesc Ferrer canonges de la seu de Barcelona]
[Definició de comptes de la marmessoria de Bernat Vasques presentada per Joan Ferrer marmessor del difunt davant de Joan Calvet i Pere Pesquer comissionats de definir (auditar) els comptes dels testaments i causes pies dels difunts de la diòcesi de Barcelona]
[Creació d'un censal mort per part de Joan Mastort, cofrer de Barcelona i Úrsula, muller seva, que viuen al carrer anomenat dels cofrers, en favor de Bernat Ribera, paller, de pensió 43 s. en moneda de Barcelona de tern]
[Donació de Bernat March, obtentor del benefici fundat en l'altar de Sant Pere, a favor de Guillem Torroni i Joan Brunet, administradors dels aniversaris comuns de la seu i Santa Maria del mar, d' un censal de pensió 7 ll. que devia rebre la universitat de Cervera]
[Donació «inter vivos» feta per Miquel Lladó, llaurador, en favor de na Miquela, muller seva de 25 lliures equivalents al dot que ella va aportar a les núpcies]
[Creació i venda d'un censal mort per part de Gabriel Busquets, cirurgià de Barcelona, i el seu fill Gaspar Busquets, mercader junt amb la seva muller Poliana, en favor d' Isabel, vídua de Damià Busquets, també cirurgià, fill i germà respectivament dels sobredits. El preu del censal son 35 lliures i la pensió 35 sous i està assignat sobre una botiga de barber que té Gabriel Busquets]
0