Detall de l'registre

Edicte de Joaquim Margenat Tobella, Alcalde de Sarrià, on es comunica la declaració de vacant de cabdal del torrent de Pomaret entre el carrer d'Anglí i el ce la Infanta.
Anunci de Daniel Mota, Alcalde de Sarrià, on s'informa de la relació d'individus que formen part de la brigada municipal permanent de Sarrià.
Ordre del dia de la sessió ordinària de l'Ajuntament de Sarrià del dia 25 d'abril de 1916.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde accidental de Sarrià, on es comunica la sol·licitud d'autorizació municipal de Pilar Berges, per a poder construir una claveguera a la secció de la riera de Sarrià que passa per la seva propietat.
Anunci de la Societat del Real Canal de la Infanta Doña Luisa Carlota de Borbón, on s'informa de la convocatòria d'un concurs públic de licitació, per a contractar el servei d'obres de revestiment del canal a Sant Feliu de Llobregat.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es declara sobrant de la via pública la parcel·la de terra procedent de l'antic camí veïnal de Esplugues o Finestrelles, annexa a la propietat d'Alejandrina Grau.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es comunica l'exposició pública del repartiment de la contribució territorial rústica i pecuària per a l'any 1920-1921.
Edicte de Rafael Batlle Miquelerena, Alcalde de Sarrià, on es comunica l'aprovació provisional del projecte de rasant del carrer de Sala.
Edicte de Ramon Miralles Vilalta, Alcalde de Sarrià, informant de la publicació d'electors per les eleccions de Regidors.
Edicte de Joaquim Vallet Piquer, informant de la renovació de les tauletes i plaques d'identificació dels vehicles del municipi.
0