Pla demonstratiu dels alous compresos en lo terreno que estan edificadas las casas q[ue] lo Sr. Josep Prats té y poseheix en la... ciutat de Barcelona y carrer anomenat de Guardia en virtut de cessió y donació... firmada por D. Antonio de Ferrater

Codi classificació C02.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB Data inicial 01/01/1793

Pla demonstratiu dels alous compresos en lo terreno q[ue] est'an edificadas las casas que lo Sr. Joseph Prats... t'e y poseheix en la p[rese]nt ciutat de Barcelona y carrer anomenat del Conde del Asalto, en virut de Regoneixensa... firmada per D. Anton de Ferrater... 31 Janer 1792...

Codi classificació C02.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB

Pla demonstratiu dels alous compresos en lo terreno q[ue] están Edificadas las casas que lo Sr. Josep Prats té y poseheix en la... ciutat de Barcelona y carrer anomenat de Guardia... . adquirí per titol de venda a son favor feta y firmada per Anton Quinquer... 23 Mars 1793...

Codi classificació C02.03
Centre Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Fons AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB