Llibre de la Confraria de Sant marc dels Sabaters

Codi classificació 06.01
Tipus de document Textual
Producció inicial 24/04/1637
Producció final 01/05/1638
Resum general Llibre amb els assentaments de rebudes i dates. Mig llibre consigna rebudes de conceptes varis: entrades del diner sabatí, obres, ròssecs o endarreriments, taxa, censals i morabatins, exàmens, festes de patrons, bans i penyoraments, entrades de joves, llicències de taules d'ataconadors... i dates per oli, comunes, plets, sepultures i combregars, misses de confrares, festes... La segona part consigna rebudes i dates per causes pies. Consten els noms dels quatre prohoms i el clavari a la portada. Té índex. ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Notes A la guarda interior s'hi conserven vuit notes de comptes.
Cota 5D126-2B.1/8