C06-A012. Libre de [...nt.] Són los noms dels notaris de Gerona y la Tacsa de les mesures del bisbat de Gerona después de la [Reducció]

Codi classificació AHCB4-236/C06-Ms.A
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1746
Producció final 31/12/1746
Resum general Foli 1: Catàleg dels Notaris Públics de Girona.
Foli 9: Procés per un benefici a l'església d'Espinavesa, fundat en favor del clergue Salvi Coll.
Foli 12: nombre de foriscapis, laudemis i altres drets dels senyors directes de la diòcesi de Girona: drets censals, mals usos, drets dels castells a Catalunya, la legítima, monedes antigues, tinences de terra, manera de capbrevar l'home propi etc.
Foli 20: mesures de llocs, etc.
Foli 40v: llista dels notaris públics de Barcelona.
Foli 64v: catàleg dels notaris públics de número de Barcelona i dels notaris públics real colegiats que viuen en el mes de desembre de 1746 i de les escriptures públiques que regeix cada un d'ells.
Foli 88: notícia de Francesc Solsona, professor i notari públic de Barcelona.
Foli 92v: compte de lluïsmes de vendes dins Barcelona.
Foli 94: fadigues. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Enquadernat en pergamí. 8au
96 folis
Folis en blanc: 2 al principi, 8, 39v, 40, 46v, 62v a 64, 66v, 67v, 68v, 69v, 87v, i 3 al final
El revers de la contraportada té una nota que diu: "Als 28 de Juliols als dos y hun quart se senti la fantasma"
Català, llatí.
Cota C06-A012 DIGITALITZAT